Download znamená rychlost stahování dat a Upload znamená rychlost odesílání dat.

Rodina protokolů TCP/IP (anglicky Transmission Control Protocol/Internet Protocol – „primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvy“) obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Komunikační protokol je množina pravidel, která určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci.

IP adresa je jedinečné 32-bitové (ipv4) či 128-bitové (ipv6) číslo, přidělované počítačům a jiným zařízením připojených do Internetu nebo místní sítě. IP adresa umožňuje jednoznačnou identifikaci počítačů a jiných zařízení v síti.

Každé zařízení v naší síti má standardně nastavenu jednu privátní (neveřejnou) IP adresu. Zde vystupuje skupina uživatelů v naší síti pod jednu společnou adresu za NATem. Zatímco uživatel privátní IP adresy může služby na internetu využívat, obvykle je nemůže na svém počítači nabízet, protože není v internetu adresovatelný, jako v případě veřejné IP adresy.

Každý uživatel, který na PC nabízí obsah do internetu nebo chce být přímo z internetu dostupný, musí mít veřejnou IP adresu. Je tedy nutná pro provozování vlastního serveru, přístup na VPN. Zde vystupuje jeden uživatel pod jedinou IP adresou.

e síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. Tato pravidla historicky vždy zahrnovala identifikaci zdroje a cíle dat (zdrojovou a cílovou IP adresu) a zdrojový a cílový port, což je však pro dnešní firewally už poměrně nedostatečné – modernější firewally se opírají přinejmenším o informace o stavu spojení, znalost kontrolovaných protokolů a případně prvky IDS.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je v informatice aplikační protokol z rodiny TCP/IP. Používá se pro automatické přidělování IP adres jednotlivým počítačům v počítačových sítích, čímž zjednodušuje jejich správu.

DNS Domain Name System – je systém doménových jmen (distribuovaná adresářová služba). DNS se používá hlavně k obousměrnému překládání mezi doménovými jmény a ip adresami.

V počítačových sítích aktivní síťové zařízení (směrovač), které procesem zvaným routování přeposílá data konkrétním směrem k jejich cíli.

Je jedinečný identifikátor každé Wi-Fi sítě, tj. její název zobrazovaný v seznamu dostupných bezdrátových sítí ve Vašem operačním systému. Přístupový bod (AP, vysílač) vysílá pravidelně každých několik sekund svůj identifikátor a klienti (počítače, které se připojují k wifi) si tak mohou snadno vybrat, ke které bezdrátové síti se připojí.{slider=Agregace}

Agregace například 1:4 vymezuje počet uživatelů, kteří sdílí vymezenou kapacitu datové (internetové) konektivity Vašeho tarifu a je uváděn v souvislosti a společně s rychlostí připojení.

Rychlost připojení

Mezinárodní nezávislý test rychlosti
Test your Internet connection speed at Speedtest.net 

Klientský portál

Vstup do klietnského portálu

Naši partneři

partneri